ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Τομείς Ειδίκευσης

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στον ευρύτερο τομέα του Διοικητικού Δικαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ / ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

consultation
location

Φορολογικό Δίκαιο

Αντίκρουση φορολογικών ελέγχων
Ενδικοφανής προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
Ένδικα βοηθήματα και μέσα στα διοικητικά δικαστήρια
Ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά αναγκαστικής εκτέλεσης (π.χ. δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών)
Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών
Ποινική αντιμετώπιση φορολογικών αδικημάτων

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

 • Αιτήσεις συνταξιοδότησης
 • Αμφισβήτηση ποσών συντάξεων και ποσοστών αναπηρίας
 • Διεκδίκηση αναδρομικών εισφορών και συντάξεων

Υπαλληλικό Δίκαιο

 • Πειθαρχικά παραπτώματα και επιβολή ποινών
 • Διαθεσιμότητα-αργία
 • Προαγωγές
 • Μετατάξεις – Μεταθέσεις
 • Αποσπάσεις

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 • Προετοιμασία αιτήσεων και σχετικών εγγράφων για συμμετοχή σε προκηρύξεις και διαγωνισμούς δημοσίων φορέων (π.χ. ΑΣΕΠ)
 • Κατάθεση ενστάσεων και ενδίκων βοηθημάτων κατά των προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων

Αγορά Ακινήτων

 • Έρευνα σε κτηματολόγιο-υποθηκοφυλακείο
 • Συμβουλή για τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαίων
 • Απόκτηση golden visa

Εκλογικό Δίκαιο

 • Ενστάσεις κατά εκλογικών αποτελεσμάτων
 • Ασυμβίβαστα – Κωλύματα για συμμετοχή σε εκλογές

Μεταφράσεις

 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά